Dokument ubezpieczenia

Szanowny Pacjencie,

zgodnie z wytycznymi NFZ jesteście Państwo zobligowani do przedstawiania aktualnego dokumentu ubezpieczenia przy każdorazowej rejestracji do lekarza rodzinnego POZ jak również lekarza specjalisty.

Zapamiętaj,

że dokument ubezpieczenia jest podstawą wszelkich bezpłatnych świadczeń zdrowotnych. W przeciwnym wypadku Pacjent ponosi koszty leczenia.(Art. 240 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

Poniżej przedstawiamy Państwu obowiązujące dokumenty ubezpieczenia.

Dokument ubezpieczenia stanowi:

1. Dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę: (dokument ważny do 30 dni od rozwiązania umowy o pracę)

 • druk ZUS RMUA wydawany przez pracodawcę  LUB
 • aktualne zaświadczenie z zakładu pracy LUB
 • legitymacja ubezpieczeniowa wraz z aktualnym wpisem i pieczątką

2. Dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą: (dokument ważny do 30 dni od zaprzestania prowadzenia takiej działalności)

 • aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne

3. Dla osoby ubezpieczonej w KRUS:

 • legitymacja KRUS wraz z dowodem wpłaty ostatniej składki na ubezpieczenie społeczne

4. Dla emerytów i rencistów:

 • legitymacja emeryta lub rencisty lub aktualny odcinek emerytury lub renty

5. Dla osoby bezrobotnej: (dokument ważny do 30 dni po utracie statusu osoby bezrobotnej)

 • aktualne zaświadczenie z Urzędu Pracy

6. Dla osoby ubezpieczonej dobrowolnie:

 • umowa zawarta w NFZ wraz z aktualnym dowodem opłaty składki

7. Osoba ubezpieczona jako członek rodziny (np. uczeń, student, niepracujący małżonek):

 • dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne osoby, która zgłosiła ją do ubezpieczenia zdrowotnego (patrz wyżej), oraz
 • dowód zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego (druk ZUS ZCNA, ZUS ZCZA) lub
 • zaświadczenie od płatnika o zgłoszeniu członka rodziny (musi zawierać datę zgłoszenia),
 • w przypadku osób, które ukończyły 18 rok życia: dokument potwierdzający kontynuację nauki (np. legitymacja studencka) lub niepełnosprawność w stopniu znacznym.

8. Dla osoby z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego korzystającej z opieki zdrowotnej podczas pobytu w Polsce na podstawie przepisów o koordynacji

 • formularze z serii E
 • Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)
 • Certyfikat